Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Dostęp do informacji publicznej

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego udostępniania się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

Wszelkich informacji z zakresu trybu i sposobu udostępnienia informacji publicznej udziela pracownik Biura Dyrektora Generalnego - Pani Karolina Maliszewska tel. (22) 44 10 738

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, adres na jaki informacja ma być przesłana, dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

 • listownie na adres: GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY, ul. Senatorska 12, 00-082 WARSZAWA, z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
 • faksem na numer: (22) 44 10 702
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gif@gif.gov.pl

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie Urząd zwróci się pisemnie do wnioskodawcy.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne:

 • w formie elektronicznej
 • za pośrednictwem faksu
 • za którą opłata byłaby niższa niż koszt przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A4- 0,10 zł za stronę
 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A3- 0,20 zł za stronę
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A4 – 0,50 zł za stronę
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A3 – 1 zł za stronę
 • na nośniku płyta CD – 1,20 zł
 • na nośniku płyta DVD – 2 zł
 • inne formy – opłata ustalana indywidualnie.

Opłaty należy wnosić na rachunek bieżący dochodów budżetowych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego:

NBP o/o w Warszawie nr: 30 1010 1010 0056 2722 3100 0000

Opłaty nieuiszczone przez wnioskodawcę podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji w administracji –ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1619).

Metadane

Data publikacji : 09.07.2007
Data modyfikacji : 09.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek