Internetowa sprzedaż leków - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Internetowa sprzedaż leków

Internetowa sprzedaż leków

Internetowa sprzedaż leków, czyli wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych jest uregulowana w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. poz. 481).

Uwaga! Poniższe przepisy obowiązują od 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne sprzedaż leków pacjentom, czyli obrót detaliczny produktami leczniczymi może być prowadzony wyłącznie w aptekach ogólnodostępnych, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy.

Na mocy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Taka Intrnetowa sprzedaż może dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych wydawanych bez recepty, czyli bez przepisu lekarza. Natomiast, zgodnie z art. 68 ust. 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wysyłka produktu leczniczego musi odbywać się w warunkach zapewniających jakość produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania.

Szczegółowe warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, obejmujące m. in. sposób dostarczania produktów leczniczych do odbiorców oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których są oferowane produkty lecznicze, określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych na stronie internetowej apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się wyraźnie widoczne wspólne logo.

Wspólne logo

Wspólne logo, określają przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo (Dz. Urz. UE L 184 z 25.6.2014, str. 5).

Wspólne logo ma na celu zapewnienie pomocy przy ustalaniu stron internetowych, które legalnie oferują produkty lecznicze w sprzedaży na odległość. Takie wspólne logo jest rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej i wygląda następująco:

Pod takim wspólnym logo znajduje się flaga państwa członkowskiego, określająca miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu oferującego produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz napis w języku danego państwa członkowskiego, który informuje o potrzebie kliknięcia (lewy przycisk myszki) we wspólne logo.

 

Wspólne logo w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej wygląda następująco:

Kliknięcie w omawiane wspólne logo będzie automatycznie odsyłało do strony potwierdzającej, że dana apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny działa legalnie, czyli jest upoważniona do oferowania ludności produktów leczniczych w sprzedaży na odległość - przez Internet, czyli w drodze usług społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z art. 115 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne Główny Inspektor Farmaceutyczny w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu udostępnia aktualny wykaz polskich aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych uprawnionych do prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Opisane powyżej wspólne logo, łączy stronę internetową funkcjonującej legalnie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego z właściwym dla tej apteki lub punktu wpisem w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, o którym mowa w art. 107 ust. 5 tej ustawy.

Jeżeli na stronie internetowej oferującej produkty lecznicze nie ma opisanego powyżej wspólnego logo lub kliknięcie w znaczek przypominający wspólne logo nie odsyła do strony prowadzonej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie należy dokonywać zakupu produktu leczniczego. Taki zakup jest bowiem niezwykle ryzykowny, gdyż podmiot działa nielegalnie.

Zakup leku od podmiotu, który działa nielegalnie niesie za sobą następujące ryzyko:

1) lek nie zadziała, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać dowolną substancję jako lek;

2) lek zaszkodzi, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać leki przeterminowane lub niewłaściwie przechowywane;

3) lek wywoła poważną chorobę, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać leki sfałszowane o nieznanej jakości i nieznanym działaniu;

4) lek spowoduje uzależnienie, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. celowo sprzedawać leki o działaniu silnie uzależniającym;

5) lek wywoła chorobę psychiczną, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać substancje wycofane ze względu ich negatywny wpływ na psychikę człowieka;

6) lek spowoduje śmierć, gdyż podmioty działające nielegalnie mogą np. sprzedawać substancje trujące lub leki, których ze względów zdrowotnych nie możemy przyjmować.

Zakup w Unii Europejskiej

Poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą stosować różne klasyfikacje produktów leczniczych i warunki ich dostarczania.
Strony internetowe, które legalnie oferują produkty lecznicze posiadają opisane powyżej wspólne logo.
Dodatkowe informacje dotyczące oferowania produktów leczniczych w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem sieci Internet państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 115 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, znajdują się na europejskiej stronie internetowej utworzonej przez Europejską Agencję Leków.

Kliknięcie (lewy przycisk myszki) w powyższy symbol odsyła do europejskiej strony internetowej utworzonej przez Europejską Agencję Leków, związanej z oferowaniem produktów leczniczych w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem sieci Internet.

Metadane

Data publikacji : 30.04.2015
Data modyfikacji : 25.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek