Ochrona Danych Osobowych - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Główny Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 12. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

https://www.gif.gov.pl/pl/kontakt/informacje-teleadresowe/163,Informacje-teleadresowe-igodziny-pracy.html

c) telefonicznie: 22 635 99 66

 

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@gif.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Metadane

Data publikacji : 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Wieczorek