Komórki organizacyjne - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Departament Inspekcji ds. Wytwarzania

tel.: 22 635 99 51
faks: 22 635 99 57

ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dyrektor Departamentu
Anna Ryszczuk

Zakres działalności

Do zadań Departamentu należy prowadzenie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz przeprowadzanie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub importem produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych, produktów leczniczych terapii zaawansowanej oraz wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych używanych jako materiały wyjściowe do wytwarzania produktów leczniczych. Ponadto do zadań Departamentu należy przeprowadzanie inspekcji u wytwórców w krajach trzecich na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, który wystąpił z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub w przypadku, gdy produkt leczniczy przywożony jest w celu dalszego przetworzenia.  Do zakresu zadań Departamentu należy zapewnienie jakości przeprowadzanych inspekcji a także współpraca z organami Inspekcji GMP krajów członkowskich UE i MRA oraz współpraca z organizacjami, takimi jak : PIC/S, Komisja Europejska, EDQM, WHO a także  z narodowymi organami kompetentnymi na świecie.


Departament Nadzoru

tel: 22 635 99 94, 22 44 10 704
faks: 22 44 10 731

ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dyrektor Departamentu
Joanna Szajnik-Solska

Zakres działalności

Do zadań Departamentu należy sprawowanie nadzoru nad Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi,realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu oraz realizacja zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Rozporządzeń Unii Europejskiej nr 273/2004 i 111/2005. Do zadań Departamentu należy również prowadzenie zagadnień związanych z obrotem hurtowym produktami leczniczymi oraz realizacja zadań związanych z nadzorem nad produktami leczniczymi będącymi przedmiotem pomocy humanitarnej.


Departament Prawny

tel.: 22 44 10 755
faks:  22 44 10 757

ul. Senatorska12
00-082 Warszawa

Dyrektor Departamentu
Paulina Sosin-Ziarkiewicz

Zakres dzialalności

Do zadań Departamentu należy opracowywanie i uzgadnianie projektów dokumentów rządowych, których przedmiot regulacji leży w zakresie właściwości i zadań realizowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz innych dokumentów rządowych, których opracowanie zostało powierzone Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów normatywnych przesyłanych przez członków Rady Ministrów, we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi. Do zakresu działań Departamentu należy również nadzór nad reklamą produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Ponadto do zadań Departamentu należy prowadzenie działań i koordynowanie odpowiedzi udzielanych na zapytania i interpelacje posłów
i senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prowadzenie spraw związanych z integracją europejską w zakresie działania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w tym koordynacja działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz prezentowanie w instytucjach unijnych stanowiska Polski w części dotyczącej kompetencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.


Biuro Dyrektora Generalnego

tel: 22 44 10 736
faks: 22 44 10 737

ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dyrektor Biura
Sandra Stawińska

Zakres działalności

Do zadań Biura należy prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu, w tym przygotowanie projektu planu budżetu w zakresie dochodów i wydatków oraz sprawozdań i analiz w tym zakresie, gospodarowanie mieniem Inspektoratu, prowadzenie ewidencji majątku i spraw administracyjno-gospodarczych, a także wykonywanie zadań związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych. Biuro prowadzi również sprawy osobowe wynikające ze stosunku pracy pracowników i wykonuje zadania związane z realizacją ustawy o służbie cywilnej. Biuro administruje siecią informatyczną i bazami danych oraz prowadzi prace związane z informatyzacją urzędu. Ponadto Biuro zapewnia ochronę danych osobowych przetwarzanych w Inspektoracie oraz prowadzi sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej,  sprawy  zwiazane z kontrolą wewnętrzną, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym. Do zadań Biura należy również obsługa kancelaryjna Inspektoratu oraz prowadzenie archiwum zakładowego.

Metadane

Data publikacji : 15.01.2014
Data modyfikacji : 18.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Maliszewska
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Maliszewska
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Piliszczuk