Statut - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Statut

Statut

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
(Dz. U. Nr 115, poz. 973). 

Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz. U. Nr 211, poz. 1797).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. (poz. 973)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO

§ 1.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

§ 2.

Główny Inspektor Farmaceutyczny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

§ 3.

W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Departament Nadzoru; 
  2. Departament Inspekcji do Spraw Wytwarzania; 
  3. Departament Prawny; 
  4. Biuro Dyrektora Generalnego. 

 

Metadane

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 14.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek