Informacje dla kandydatów - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Zasady naboru do służby cywilnej w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008r. ( Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Z aktualnymi ofertami pracy można zapoznać się w siedzibie Urzędu przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie oraz na następujących stronach internetowych:

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu.

Na co należy zwrócić uwagę w procesie aplikowania o wolne stanowisko pracy

  • kompletność składanych dokumentów, poprawność składanych oświadczeń, własnoręczne podpisanie dokumentów.

Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu. Udokumentowanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego wiąże się z koniecznością przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. Wymaganie stażu pracy oznacza, że kandydat wykomywal zadania w opraciu o stosunek pracy: właściwymi dokumentami będzie więc świadectwo pracy lub stosowne oświadczenie pracodawcy, u którego składający aplikację pozostaje w stosunku pracy.  Doświadczenie zawodowe nalezy rozumieć jako pojęcie szersze: np. jako wykonywanie zadań na podstawie umowy cywilno-prawnej, umowy o staż - praktyki, wolontariat, w formie działalności gospodarczej. W aplikacji należy wskazać rodzaj i długość wymaganego stażu pracy/doświadczenia zawodowego oraz załączyć odpowiednie dokumenty (np. kopii  świadectw pracy, zakres obowiązków, referencje itp.)

W przypadku dokumentowania wykształcenia dopuszczanymi dokumentami są kopia dyplomu lub jego odpisu, zaświadczenie wydane przez dziekanat.

Dokumenty w języku obcym należy przedstawić wraz z kopią tłumaczenia. Nie dotyczy to certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego.

Składane oświadczenia muszą mieć poprawną formę. Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny muszą byc własnoręcznie podpisane.

  • wskazanie aktualnych danych kontaktowych
  • jakość przygotowywanej aplikacji

Zalecane wzory oświadczeń oraz dokumentów

Wzory wymaganych oświadczeń

Wzór CV

Etapy rekrutacji

  • selekcja formalna ofert - sprawdzenie złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń
  • testy wiedzy/zadania/testy językowe - w zależności od wymagań na danym stanowisku
  • rozmowa kwalifikacyjna

Składanie ofert, kontakt z  kandydatami

W ogłoszeniach o naborze podawana jest zawsze informacja o sposobie i terminie składania ofert.

Osoby, kóre przejdą selekcję formalną i zostaną dopuszczone do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie lub mailem. Urząd nie zwraca złożonych dokumentów - prosimy o ich składanie w formie kopii.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i poszczególnych naborów można uzyskać pod nr telefonu 22 44 10 734 lub 735.

Metadane

Data publikacji : 14.01.2014
Data modyfikacji : 09.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek