Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Przeciwdziałanie korupcji

Działania, które podejmuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) w walce korupcją

W GIF istnieje wiele mechanizmów antykorupcyjnych. Szczegółowe informacje o najważniejszych z nich znajdziesz na tej stronie.

GIF ustaliło, jakie obszary i jakie stanowiska mogą być narażone na korupcję, a następnie przyjęło procedury antykorupcyjne, by ograniczyć ryzyko z nią związane.

Najważniejsze mechanizmy antykorupcyjne to :

  1.  Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019". (M.P. poz. 299). Podstawowym celem Programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce, poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej, oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej. W dokumencie określono cele szczegółowe, zadania oraz działania zarówno dla wyznaczonych realizatorów wiodących, jak i współpracujących w ich wykonywaniu. Określono również mechanizm wdrażania i ewaluacji Programu. Program jest realizowany na czterech poziomach: koordynatorów (stanowiska w ministerstwach i urzędach centralnych mających status organów zaangażowanych w realizację Programu), grup roboczych, instytucji wdrażającej (Międzyresortowy Zespół ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji) i Rady Ministrów. GIF wykonuje zadania wyznaczone jednostce w ramach realizacji Programu. Do kluczowych zadań przewidzianych zarówno dla samego GIF jak i dla całej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest budowanie, wdrażanie i realizacja mechanizmu antykorupcyjnego. Mechanizm ten ma zawierać regulacje dotyczące kontaktów z klientami zewnętrznymi oraz budowania programów edukacyjnych dla pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W ramach programu GIF realizuje działania zapobiegawcze (legislacyjne i zarządcze) i edukacyjne. Koordynatorem programu w GIF jest Koordynator Działań Antykorupcyjnych GIF - pracownik Biura Dyrektora Generalnego - Pani Karolina Maliszewska tel. (22) 44 10 738;

  1. Polityka Antykorupcyjna GIF - procedura wewnętrzna zakładająca zobowiązanie do utrzymania wewnętrznego systemu powiadamiania i reagowania na nieprawidłowości, obserwowania nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenia, monitorowanie w systemie kontroli zarządczej ryzyk korupcyjnych, stanowisk zagrożonych zdarzeniami korupcyjnymi oraz dokumentów wewnętrznych pod kątem doskonalenia systemu eliminującego zagrożenia korupcyjne.
  2. Wyznaczenie ryzyk korupcyjnych oraz stanowisk zagrożonych korupcją. Obszar działalności potencjalnie najbardziej narażony na ryzyko korupcji to obszar kontaktów z klientami zewnętrznymi.
  3. Procedury określające zasady kontaktów w klientami zewnętrznymi.
  4. Mechanizm zgłaszania przez pracowników nieprawidłowości i zagrożeń korupcyjnych gwarantujący anonimową ścieżkę powiadomień.
  5. Mechanizm zapobiegania konfliktowi interesów na stanowiskach wykonujących zadania nadzoru farmaceutycznego, w tym ustalenie zasad dodatkowego zatrudnienia/zajęć zarobkowych.
  6. Procedura postępowania z prezentami wskazująca na zakaz przyjmowania prezentów.
  7. Edukacja antykorupcyjna i budowanie kultury antykorupcyjnej - GIF prowadzi szkolenia w ramach procesów adaptacji, służby przygotowawczej, szkoleń cyklicznych. GIF powołał Koordynatora Działań Antykorupcyjnych oraz Doradcę Etycznego.

Zgłoszenie informacji o korupcji

O każdym przypadku korupcji możesz poinformować:

 

Pamiętaj, że o korupcji możesz także powiadomić

Głównego Inspektora Farmaceutycznego - adres e-mail: gif@gif.gov.pl lub przez formularz kontaktowy  

Ministra Zdrowia – adres e-mail na adres: antykorupcja@mz.gov.pl.

 

GIF wprowadzając mechanizmy antykorupcyjne na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu Ministerstwa Zdrowia- KORUPCJA SZKODZI ZDROWIU

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu Ministerstwa Zdrowia - KORUPCJA SZKODZI ZDROWIU

Metadane

Data publikacji : 31.03.2017
Data modyfikacji : 12.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Piliszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek