Opłaty - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Opłaty

Opłaty

Główny Inspektorat Farmaceutyczny realizując zadania merytoryczne określone w przepisach będących podstawą działania Urzędu, pobiera opłaty stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu:

I. Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) w zakresie:

  1. udzielenia i zmiany zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych,
  2. udzielenia i zmiany zezwoleń na import produktów leczniczych,
  3. udzielenia i zmiany zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Wykaz opłat stanowi załącznik nr 1.

 

II. Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) w zakresie:

  1. udzielenia zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie w celu przeprowadzenia badań,
  2. udzielenie pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1,
  3. opłat za zmianę tych zezwoleń i pozwoleń.

Wykaz opłat od 01.07.2015 r.

Opłaty należy wnosić na rachunek bieżący dochodów budżetowych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego:

  • NBP o/o w Warszawie nr: 30 1010 1010 0056 2722 3100 0000,

po uprzednim uzyskaniu z komórki merytorycznej informacji o pozytywnej decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Podstawą do wydania decyzji - zezwolenia lub decyzji o jego zmianie jest dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na konto urzędu z wyraźnym określeniem rodzaju zezwolenia za jakie opłata została wniesiona, np.: „za zezwolenie na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1”.

Wykaz opłat pobieranych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Ponadto na konto Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego należy wnosić opłaty za inspekcje wykonywane przez PIF Inspektorów ds. wytwarzania zgodnie z art. 10 ust.5, art. 38 ust. 6 i art. 47a ust. 2 ustawy - Prawo Farmaceutyczne.

Sprawy te szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów (Dz. U. Nr 201, poz. 1675).

Wyciąg z rozporządzenia stanowi załącznik nr 3.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.) - wnioski i załączniki do wniosków wolne są od opłat skarbowych od dnia 1.01.2007 r.

Opłacie skarbowej podlegają pełnomocnictwa i odpisy pełnomocnictw składanych do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz zaświadczenia wydane przez Inspektorat.

Opłata w wysokości 17 złotych powinna być wniesiona w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa lub przelewem na konto bankowe wskazane poniżej:

  • 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 ,
    Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43.

Do pełnomocnictwa lub wniosku o wydanie zaświadczenia powinnien być dołączony dowód zapłaty opłaty skarbowej. P przypadkach niezałączenia dowodu opłaty skarbowej Głównej Inspektorat Farmaceutyczny zawiadamia organ podatkowy, który wszczyna postępowanie podatkowe.

Metadane

Data publikacji : 09.07.2007
Data modyfikacji : 15.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Iskra, administrator
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Iskra, administrator
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kuliński