PETYCJE - Petycje - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Petycje

PETYCJE

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014r., poz. 1195), przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest wnoszona.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Petycje można składać w następujący sposób:

 • w godzinach pracy Urzędu w Kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - Warszawa
  ul. Senatorska 12 pokój nr 28;
 • listownie na adres: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
  z dopiskiem „Petycja”
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gif@gif.gov.pl

 

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2018:

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w 2018 r. wpłynęły 1 petycje:

1. W dniu 23 grudnia 2017 r. r. w drodze korespondencji elektronicznej wpłynęła do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego petycja z postulatem opracowania projektu procedur użytkowania wyrobów medycznych (rękawiczek medycznych, wenflonów, strzykawek igieł do poboru krwi), ich oznaczeń, zastosowania oraz wytwarzania. Autor petycji wnioskuje również o opracowanie procedur z zakresu prowadzenia badań oraz porusza problem funkcjonowania podmiotów leczniczych. W odpowiedzi Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, iż sygnalizowana w piśmie problematyka wykracza poza zakres szeroko rozumianej ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Petycję rozpatrzono w terminie.

Lp.

 

 

 

 

Data złożenia petycji

 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana*

 

 

Zakres petycji

 

 

 

 

Scan petycji

 

 

Przebieg postępowania

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

 

Dokumentacja postępowania

1. 23.12.2017 Dane zastrzeżone Petycja w zakresie
opracowania: procedur dot.
zakładania rękawiczek
medycznych przy zabiegach,
oznaczeń na wenflonach,
poboru materiału na granicy
próbówki i pozostawiania
próbki w archiwum
medycznym, dowyposażenia
ośrodków zdrowia i in.

12.02.2018

2.            
3.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych

 

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2017:

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w 2017 r. wpłynęły 2 petycje:

 1. Petycja z dnia 12 lutego 2017 r. dotycząca „wielopłaszczyznowego nieprzestrzegania Prawa farmaceutycznego przez apteki sieciowe”. podnosi w swoim wystąpieniu m.in. łamanie przepisów antykoncentracyjnych oraz zakazu reklamy aptek, prowadzenie nieuczciwej konkurencji, stosowania cen dumpingowych, oraz wnioskuje o wprowadzenie do prawa farmaceutycznego zmian legislacyjnych zapobiegających naruszeniu przepisów antykoncentracyjnych oraz zawiązanie grupy roboczej przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Farmaceutycznej, Prezesa UOKiK oraz przedstawicieli samorządu aptekarskiego. Petycja skierowana była do Prezesa Rady Ministrów. Z uwagi na fakt, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny  otrzymał petycję jedynie do wiadomości pozostawiono ją bez rozpoznania.
 2. W dniu 23 grudnia 2017 r. r. w drodze korespondencji elektronicznej wpłynęła do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego petycja z postulatem opracowania projektu procedur użytkowania wyrobów medycznych (rękawiczek medycznych, wenflonów, strzykawek igieł do poboru krwi), ich oznaczeń, zastosowania oraz wytwarzania. Autor petycji wnioskuje również o opracowanie procedur z zakresu prowadzenia badań oraz porusza problem funkcjonowania podmiotów leczniczych. W odpowiedzi Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, iż sygnalizowana w piśmie problematyka wykracza poza zakres szeroko rozumianej ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Petycję rozpatrzono w terminie.

Lp.

 

 

 

 

Data złożenia petycji

 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana*

 

 

Zakres petycji

 

 

 

 

Scan petycji

 

 

Przebieg postępowania

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

 

Dokumentacja postępowania

1.

13.02.2017

Dane zastrzeżone

Nieprzestrzegania prawa farmaceutycznego przez apteki sieciowe

Petycja przekazana do wiadomości GIF - pozostawiono bez rozpoznania

 

2. 23.12.2017 Dane zastrzeżone Petycja w zakresie
opracowania: procedur dot.
zakładania rękawiczek
medycznych przy zabiegach,
oznaczeń na wenflonach,
poboru materiału na granicy
próbówki i pozostawiania
próbki w archiwum
medycznym, dowyposażenia
ośrodków zdrowia i in.

12.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych

 

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2016:

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w 2016 r. wpłynęły 2 petycje:

 1.  Petycja z 19.08.2016r. (ponownie przesłana 05.09.2016r., 07.09.2016r., 09.09.2016r., 17.09.2016r.) z postulatem „poważnego egzekwowania przepisów dotyczących reklam produktów medycznych”. Wnioskodawca pismem z 19.12.2016 r. został poinformowany o powołaniu przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety  i innych środków spożywczych i wyrobów medycznych, w których pracach aktywnie uczestniczą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, a także o trwających pracach nad tzw. dużą nowelizacją  ustawy Prawo farmaceutyczne. W projektowanych przepisach zaproponowane zostały regulacje prawne mające w  swoim zamiarze przeciwdziałać zjawiskom opisywanym w petycji.
 2. Petycja z 28.11.2016 r. (wpływ 29.11.2016 r.) dotycząca wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie Prawo farmaceutyczne m.in. w związku w nieprzestrzeganiem prawa farmaceutycznego przez apteki sieciowe  Petycja została skierowana do Ministra Zdrowia. Z uwagi na fakt, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny otrzymał petycję jedynie do wiadomości pozostawiono ją bez rozpoznania.

Lp.

 

 

 

 

Data złożenia petycji

 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana*

 

 

Zakres petycji

 

 

 

 

Scan petycji

 

 

Przebieg postępowania

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

 

Dokumentacja postępowania

1.

19.08.2016 do 19.09.2016

Włodzimierz Pawelec

Reklama produktów farmaceutycznych

19.12.2016

2.

29.11.2016

Dane zastrzeżone

Nieprzestrzegania prawa farmaceutycznego przez apteki sieciowe

Petycja przekazana do wiadomości GIF - pozostawiono bez rozpoznania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych

 

INFORMACJA ZBIORCZA ZA ROK 2015:

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w 2015 r. nie były rozpatrywane petycje.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.11.2015
Data modyfikacji : 01.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Kuliński
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Kuliński
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek