Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Rodzaje spraw

Wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

 • Wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych
 1. Proces obsługi danego rodzaju sprawy
 2. Wykaz wymaganych dokumentów (wnioski, formularze, załączniki)
 3. Wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosków i przygotowania dokumentów
 4. Termin realizacji
 5. Opłaty
 6. Wysokość opłaty
 7. Dane kontaktowe komórki organizacyjnej prowadzącej dany rodzaj sprawy


1. Proces obsługi danego rodzaju sprawy. 

Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych jest decyzją administracyjną wydawaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub importu produktów leczniczych.

 • W celu uzyskania zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (Dz. U. z 2019 poz. 830).
 • Dokumentację w wersji papierowej lub elektronicznej*, zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać do Kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
 • Złożona dokumentacja podlega sprawdzeniu zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.
 • W przypadku stwierdzenia braków, sformułowane zostaje wezwanie do ich uzupełnienia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. W przypadku nieuzupełnienia przez przedsiębiorcę braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia – zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096, z późn. zm.).
 • Wnioskodawca po skompletowaniu brakującej dokumentacji, jest zobowiązany do jak najszybszego złożenia jej w Urzędzie.
 • Po uzyskaniu kompletu dokumentów, ustalany jest termin inspekcji, o czym Wnioskodawca jest informowany odrębnym pismem.
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia, na podstawie wyniku przeprowadzonej inspekcji.
 • Przed wydaniem decyzji w sprawie wnioskodawca zostaje zawiadomiony pisemnie o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia oraz o prawie wglądu do akt i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w określonym terminie.
 • Po otrzymaniu ww. zawiadomienia wnioskodawca może zrezygnować z przysługującego mu prawa wglądu do akt sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Jeśli strona nie powiadomi o ww. rezygnacji w formie pisemnej, organ wyda decyzję w sprawie po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia oraz po upłynięciu terminu określonego w zawiadomieniu.
 • Decyzja zostanie wysłana do Wnioskodawcy na adres siedziby firmy. Możliwy jest również odbiór osobisty dokumentów w siedzibie Urzędu przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub legitymującą się odpowiednim pełnomocnictwem. Decyzja może zostać wysłana na inny, wskazany adres, tylko w przypadku, gdy taka prośba zostanie przedstawiona w piśmie przewodnim do składanego wniosku.
 • Na każdym etapie postępowania strona może zwrócić się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
 • Podjęcie postępowania następuje na pisemny wniosek strony w ciągu 3 lat od daty zawieszenia postępowania. Jeżeli w tym terminie strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

* Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

powrót do góry strony

2. Wykaz wymaganych dokumentów (wnioski, formularze, załączniki)

 • Wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (Dz. U. 2019 poz. 830).
 • Pismo przewodnie do składanego wniosku powinno zawierać dane osoby do kontaktu w sprawie wydania zezwolenia: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail;

 • Do wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, którego wzór stanowi załącznik do w/w rozporządzenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Dokumentację Główną Miejsca Prowadzenia Działalności opracowaną zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2019 r. poz. 728);

  • zgłoszenie Osoby Wykwalifikowanej, opracowane zgodnie z wytycznymi: https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/wytwarzanie-i-import-pr/postepowanie-w-przypadk/711,Postepowanie-w-przypadku-zmian-dotyczacych-Osob-Wykwalifikowanych.html

  • oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli dotyczy;

  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, aktualny na dzień składania wniosku, jeżeli dotyczy;

  • dowód wniesienia opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

powrót do góry strony

3. Wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosków i przygotowania dokumentów

 • Wniosek i pismo przewodnie oraz wszystkie pisma adresowane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w toku rozpatrywania sprawy muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez osobę wskazaną w KRS lub CEIDG

Czynność złożenia pełnomocnictwa objęta jest obowiązkiem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie jednorazowo do każdej sprawy.

 • Nazwa podmiotu powinna być podawana zgodnie z wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Wskazówki dotyczące wypełniania Wniosku w zakresie Informacji o zakresie wytwarzania lub importu produktów leczniczych znajdują się na stronie internetowej GIF. Poniżej podano link do strony:

https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/wytwarzanie-i-import-pr/zezwolenie-na-wytwarzan/701,Informacja-o-zakresie-wytwarzania-lub-importu-produktow-leczniczych.html

powrót do góry strony

4. Termin realizacji

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499) Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zezwolenie, bądź decyzję o odmowie wydania zezwolenia w ciągu 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Bieg terminu zostaje wstrzymany, w przypadku wysłania do Strony Wezwania do uzupełnień lub w przypadku zawieszenia postępowania.

powrót do góry strony

5. Opłaty

Opłaty należy wnosić na rachunek bieżący dochodów budżetowych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego:

NBP o/o w Warszawie

nr: 30 1010 1010 0056 2722 3100 0000

 powrót do góry strony

6. Wysokość opłat

Wysokość opłaty została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (Dz.U. 2015 poz. 986).

powrót do góry strony

 7. Dane kontaktowe komórki organizacyjnej prowadzącej dany rodzaj sprawy:

powrót do góry strony

DEPARTAMENT INSPEKCJI DS. WYTWARZANIA

Dane kontaktowe pracownika wyznaczonego do udzielania informacji:

Aneta Fimowicz

Inspektor ds. Wytwarzania

email:  gif@gif.gov.pl

Tel: (022) 44 10 705

 


 

powrót do góry strony

Metadane

Data publikacji : 08.01.2014
Data modyfikacji : 09.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Serwis techniczny
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Wieczorek
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sosnowska