Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Rodzaje spraw

Pozwolenie na wywóz z obszaru Wspólnoty Europejskiej prekursorów kategorii 1 wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.

XX. Pozwolenie na wywóz z obszaru Wspólnoty Europejskiej prekursorów kategorii 1 wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. 

 1. Proces obsługi danego rodzaju sprawy
 2. Wykaz wymaganych dokumentów (wnioski, formularze, załączniki)
 3. Wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia wniosków i przygotowania dokumentów
 4. Termin realizacji
 5. Rodzaj i sposób wnoszenia opłaty
 6. Wysokość opłaty
 7. Dodatkowe informacje
 8. Dane kontaktowe komórki organizacyjnej prowadzącej dany rodzaj sprawy

1. Proces obsługi danego rodzaju sprawy

 • Złożenie wniosku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o uzyskanie pozwolenia na wywóz na obszar Wspólnoty Europejskiej prekursorów kategorii 1  zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
 • Sprawdzenie wniosku i załączników przez osobę odpowiedzialną w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym.
 • W razie stwierdzenia braków sformułowane zostaje wezwanie do uzupełnienia braków wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. W przypadku nie uzupełnienia przez przedsiębiorcę braków formalnych w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotowego wezwania wniosek pozostanie bez rozpatrzenia – zgodnie z art. 64 § 2 Kpa.
 • W przypadku trudności z uzupełnieniem braku we wniosku w terminie określonym w art. 64 § 2 Kpa, strona może zwrócić się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 98 § 2 Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony  oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
 • Gdy zestaw dokumentów jest kompletny osoba odpowiedzialna dzwoni do przedsiębiorcy, żeby wniósł opłatę za pozwolenie na konto Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
 • Dokonanie wpłaty na konto urzędu z wyraźnym określeniem rodzaju pozwolenia za jakie opłata została wniesiona, np.: „za pozwolenie na wywóz z obszaru Wspólnoty Europejskiej prekursorów kategorii 1 ……..(nazwa produktu leczniczego)”. Wymagane jest dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty za pozwolenie.
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje decyzję:
  • udzielenia pozwolenia po spełnieniu ustawowo określonych warunków wejściowych i w przypadku wniesienia opłaty,
  • odmowy udzielenia pozwolenia.

powrót do góry strony

  2.  Wykaz wymaganych dokumentów (wnioski, formularze, załączniki)

 • Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wywóz na obszar Wspólnoty Europejskiej prekursorów kategorii 1  zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
 • Kopię zezwolenia na przywóz wydanego przez kraj przeznaczenia;
 • Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru stanowiącego dowód prowadzenia przez podmiot działalności upoważniającej go do ubiegania się o wydanie pozwolenia na wywóz.
   

3. Wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia wniosków i przygotowania dokumentów

Wniosek powinien zawierać:

 •  Nazwę i adres eksportera, importera w państwie trzecim, innych podmiotów gospodarczych uczestniczących w wywozie lub wysyłce oraz odbiorcy końcowego;
 • Nazwę substancji sklasyfikowanej, określoną w Załączniku, lub w przypadku mieszanin lub produktów naturalnych, ich nazwę i 8-cyfrowy kod CN oraz nazwę każdej substancji sklasyfikowanej, będącej składnikiem mieszaniny lub produktu naturalnego, określoną w Załączniku I;
 • Ilość i masę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny lub produktu naturalnego – ilość i masę oraz, jeżeli jest to możliwe, procentową zawartość każdej substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny lub produktu naturalnego;
 • Szczegóły uzgodnień dotyczących transportu, takie jak przewidziana data wysylki, sposób transportu, nazwa urzędu celnego, w którym dokonane będzie zgłoszenie celne i, o ile to możliwe na tym etapie, określenie środków transportu, trasy, spodziewanych punktów wyjścia z obszaru celnego Wspólnoty oraz punktu wprowadzenia na terytorium kraju importującego;
 • Kopię zezwolenia na przywóz wydanego przez kraj przeznaczenia;
 • Numer licencji.

wzór wniosku pobierz plik 

powrót do góry strony

4. Termin realizacji

Według rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi: decyzja w sprawie wniosku o pozwolenie na wywóz podejmowana jest w ciągu 15 dni roboczych od daty, kiedy organ właściwy uzna, że wniosek jest kompletny.

5. Rodzaj i sposób wnoszenia opłaty

Opłaty należy wnosić na rachunek bieżący dochodów budżetowych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego: NBP o/o w Warszawie nr: 30 1010 1010 0056 2722 3100 0000.
Podstawą do wydania decyzji - pozwolenia lub decyzji o jego zmianie jest dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na konto urzędu z wyraźnym określeniem rodzaju pozwolenia za jakie opłata została wniesiona, np.: „za pozwolenie na wywóz z obszaru Wspólnoty Europejskiej prekursorów kategorii 1 ……..(nazwa produktu leczniczego)”. Wymagane jest dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty za pozwolenie.

powrót do góry strony

6. Wysokość opłaty

Wysokość opłaty za wydanie przedmiotowego pozwolenia wynosi 76 zł, natomiast decyzji o jego zmianie 38 zł.

7. Dodatkowe informacje

 • Pozwolenie na wywóz nie może być przyznane w odniesieniu do więcej niż dwóch sklasyfikowanych substancji.
 • Pozwolenia na przywóz oraz wywóz są ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia ich wystawienia.
 • Pozwolenie na wywóz wystawia się w czterech egzemplarzach ponumerowanych od 1 do 4.
  • Egzemplarz nr 1 zachowuje organ wystawiający pozwolenie.
  • Egzemplarze nr 2 i nr 3 towarzyszą sklasyfikowanym substancjom i przedkłada się je organom celnym, które wystawiają zgłoszenie celne wywozowe, a następnie właściwym organom w miejscu, w którym wywożona partia opuszcza obszar celny Wspólnoty. Właściwe organy w miejscu wyjścia zwracają kopię nr 2 organowi wystawiającemu pozwolenie. Kopia nr 3 towarzyszy sklasyfikowanym substancjom do miejsca odbioru przez właściwy organ kraju przywozu.
  • Egzemplarz nr 4 zachowuje eksporter.
 • Wzór pozwolenia na przywóz stanowi załącznik nr VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

8. Dane kontaktowe komórki organizacyjnej prowadzącej dany rodzaj sprawy:
 

DEPARTAMENT NADZORU  
Tel. 22 44 10 704
 

 

Metadane

Data publikacji : 08.01.2014
Data modyfikacji : 23.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Serwis techniczny
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Wieczorek
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Iskra