Skargi i wnioski - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo przez pracownika Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • w godzinach pracy Urzędu w Kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - Warszawa ul. Senatorska 12 pokój nr 28;
  • listownie na adres: Główny Inspektorat Faramceutyczny, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa z dopiskiem „Skarga/wniosek”
  • przesyłać faksem na numer: (22) 44 10 702
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gif@gif.gov.pl
  • ustnie do protokołu: w wyznaczonych godzinach:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 bezpośrednio u wyznaczonych pracowników Departamentu Prawnego lub Biura Dyrektora Generalnego, z możliwością  uprzedniego ustaleniu terminu drogą telefoniczną - (22) 44 10 736

- w każdy poniedziałek w godzinach 16.15 – 17.15 podczas dyżuru Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub Dyrektora Generalnego- ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Urząd wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Metadane

Data publikacji : 25.02.2011
Data modyfikacji : 08.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Iskra, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Iskra, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Maliszewska