Kompetencje GIF - Zadania i kompetencje - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Zadania i kompetencje

Kompetencje GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny

 • jest centralnym organem administracji rządowej, wykonującym zadania Inspekcji Farmaceutycznej przy pomocy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • jest organem odwoławczym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej, (pełni funkcje organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych),
 • jest organem I instancji w sprawach określonych w ustawie.


Najważniejsze zadania wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne:

 • ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych,
 • może wydawać wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym polecenia dotyczące podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji administracyjnych jako organu I instancji, a także może żądać od nich informacji w całym zakresie działania Inspekcji Farmaceutycznej,
 • sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt, współpracuje z właściwymi Inspekcjami Farmaceutycznymi państw trzecich, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • opracowuje programy szkoleń dla pracowników Inspekcji Farmaceutycznej,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy, może wiec w drodze decyzji nakazać zaprzestania ukazywania się reklamy produktu leczniczego sprzecznej z obowiązującymi przepisami, publikację wydanej decyzji w miejscach, w których ukazała się reklama sprzeczna z obowiązującymi przepisami wraz ze sprostowaniem błędnej reklamy,
 • wydaje decyzje w zakresie:
 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce,
 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony,
 • wstrzymania w obrocie w hurtowni farmaceutycznej, aptece, punkcie aptecznym lub placówkach obrotu pozaaptecznego, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1-4, lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz na obrót hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej według jednolitych standardowych procedur inspekcji.

Najważniejsze zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

 • wydaje zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wydaje zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie prekursorów kategorii 1 ,
 • wydaje pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz zezwolenia na przywóz i wywóz  prekursorów kategorii 1 
 • wydaje zezwolenia na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi dozwolonych wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych,
 • wydaje zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1.
 • sprawuje nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 przez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 273/2004, rozporządzenia 111/2005 i przepisów ustawy, u przedsiębiorców, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy,

Metadane

Data publikacji : 28.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek