Wybór komórki organizacyjnej
Ocena realizacji
Weryfikacja, czy formularz wypełnia człowiek