Wymogi formalne dotyczące korespondencji - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Wymogi formalne dotyczące korespondencji

Wymogi formalne dotyczące korespondencji

Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2012 r. Nr 267), którego brzmienie jest następujące: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

Pozostałe informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw znajdziesz dziale Rodzaje spraw.