Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi

KOMUNIKAT Nr 2/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), od dnia 1 kwietnia 2016 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej powinny być składane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem:

  1. dedykowanego systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ lub
  2. elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Farmaceutycznego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, rozpatrywane będą również wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożone w postaci papierowej. 

Jednocześnie informuję, iż do dnia 1 stycznia 2017 r. możliwe będzie również składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej za pośrednictwem stanowiska obsługi wniosków w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.