Zespół ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Zespół ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych

Zespół ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych

 
Sfałszowane produkty lecznicze oraz nielegalny obrót lekami są problemem ogólnoświatowym zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się, a skala zjawiska jest coraz bardziej powszechna co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia lub życia pacjentów.
Wynika to między innymi z faktu, iż sfałszowane produkty lecznicze oraz leki sprzedawane w miejscach do tego nieuprawnionych nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, ustalonym dla produktów leczniczych, zawierając nawet niejednokrotnie w swym składzie niedopuszczone do stosowania w lecznictwie substancje o nieznanym bezpieczeństwie stosowania. Wśród tych produktów leczniczych są bardzo często leki wydawane tylko na podstawie recepty lekarskiej, które stosowane samodzielnie mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia ze względu na czynniki ryzyka związane z ich przyjmowaniem. 
 
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia leki sfałszowane są dostępne w sieci internetowej i stanowią około 50% oferowanych produktów. Doświadczenia oraz szacunki Światowej Organizacji Zdrowia, a także innych organizacji zaangażowanych w zwalczanie nielegalnego obrotu lekami wykazują, iż zjawisko nasila się z każdym rokiem.
 
Celem przeciwdziałania przedmiotowym zagrożeniom, w dniu 9 listopada 2007 r. na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego Minister Zdrowia powołał do działania na drodze Zarządzenia międzyresortowy Zespół do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych (Dz. Urz.MZ z 2007 r., Nr 17, poz. 92).   W skład Zespołu,oprócz Głównego Inspektora Farmaceutycznego, pełniącego funkcję przewodniczącego Zespołu, weszli przedstawiciele Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  Głównego Inspektora Sanitarnego,  Prokuratora Krajowego,  Komendanta Głównego Policji, Szefa Służby Celnej i Dyrektora Narodowego Instytutu Leków.  
Ze względu na fakt wzrostu skali problemu, w dniu 9 września 2010r. w miejsce dotychczasowego Zespołu, Minister Zdrowia powołał na drodze Zarządzenia międzyresortowy Zespół do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego (Dz. Urz. MZ z 2010r., Nr 11, poz. 67). Na mocy powyższego Zarządzenia do Zespołu dołączyli przedstawiciele Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Zmianie uległy również zadania Zespołu, które zostały rozszerzone, a ich realizacja powinna zapewnić wdrożenie skutecznych rozwiązań w zakresie ograniczenia zjawiska fałszowania produktów leczniczych.
Aktualnie do zadań Zespołu należy podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie zjawiska obrotu sfałszowanymi produktami leczniczymi, a także obrotu lekami sprzedawanymi w miejscach nieuprawnionych oraz innymi sfałszowanymi produktami spełniającymi kryteria produktu leczniczego ze względu na niezadeklarowaną zawartość substancji czynnych. Nowe zadania dotyczą również planowania i wdrażania działań z zakresu udostępniania informacji o sfałszowanych produktach leczniczych, lekach pochodzących z nielegalnego źródła oraz przeprowadzania edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących zagrożeń związanych z nabywaniem produktów leczniczych w miejscach nieuprawnionych.