Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Ważne informacje

Zakres pierwszej inspekcji w zakresie wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji czynnych

Zakres pierwszej inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnych przeprowadzanej po wpłynięciu do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Wniosku o wpis do krajowego rejestru wytwórców / importerów / dystrybutorów substancji czynnych. 

(w uzasadnionych przypadkach inspektor wiodący może zadecydować o zmianie zakresu)

 

Podczas inspekcji sprawdzane będą następujące zagadnienia:

Importer, dystrybutor i wytwórca substancji czynnych

Zarządzanie jakością

 1. Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa odpowiedzialna za zapewnienie jakości i/lub kontrolę jakości.
 2. Osoby upoważnione do zwalniania substancji czynnych.
 3. Procedury: reklamacji, wycofania, zwrotów, odchyleń, zwalniania, zmian, kwalifikacji dostawców (dotyczy wytwórców).
 4. Rejestracja działań związanych z jakością.

Przepływ informacji pomiędzy wytwórcą substancji czynnej a odbiorcą tj. importerem lub dystrybutorem

 1. Zasady przekazywania odbiorcy nazwy i adresu oryginalnego wytwórcy substancji czynnej wraz z oryginalnym numerem serii.
 2. Odpowiedzialność za warunki transportu substancji czynnej.
 3. Zasady przepływu informacji pomiędzy wytwórcą substancji czynnej a importerem lub dystrybutorem.
 4. Dane informacyjne umieszczone na etykiecie opakowania substancji czynnej.
 5. Sposób informowania wytwórców produktu leczniczego o zmianach.

Odtwarzalność informacji o dystrybucji substancji czynnych

Dokumentacja umożliwiająca prześledzenie historii dystrybucji substancji czynnych obejmująca:

 • nazwę oryginalnego producenta;
 • adres oryginalnego producenta;
 • dokumenty zamówień;
 • listy przewozowe /dokumenty transportowe/;
 • dokumenty przyjęcia;
 • nazwę lub oznaczenie substancji czynnych;
 • numer serii nadany przez producenta;
 • certyfikaty analityczne, łącznie z pochodzącymi od oryginalnego wytwórcy;
 • termin ponownego badania lub termin ważności;

Certyfikaty Analityczne

Wystawianie i zawartość Certyfikatów Analitycznych.

Magazyny, sprzęt, wyposażenie

 1. Rejestr dystrybucji i ewidencja magazynowa.
 2. Stan pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia.
 3. Wydzielenie poszczególnych obszarów magazynowania /kwarantanna, odrzucone itp./ w systemie komputerowym lub fizycznie.
 4. Warunki magazynowania /temperatura i wilgotność, jeżeli to dotyczy/ i ich monitorowanie.

Transport

Nadzór nad warunkami transportu i powiązane zapisy.

Zwroty

Dokumentacja dotycząca transportu i magazynowania zwracanych substancji czynnych.

 

Wytwórca substancji czynnych

W trakcie inspekcji sprawdzany będzie zakres opisany w punktach 1 –7, a ponadto:

Wytwarzanie w zakresie przeetykietowywania.

 1. Obszar gdzie ma miejsce przeetykietowywanie. Nadzór nad dostępem do tego obszaru.
 2. Kontrola czystości pomieszczeń, w których dokonuje się przeetykietowania (usuwanie materiałów opakowaniowych i etykiet po poprzednich operacjach).
 3. Nadzór nad materiałami drukowanymi.
 4. Zapisy z przeetykietowania.

Wytwarzanie w zakresie przepakowywania.

W przypadku kiedy produkt jest rozpakowywany z opakowania bezpośredniego:

 1. Strefy czystości.
 2. Instrukcje stosowania odzieży ochronnej.
 3. Instalacja wentylacyjna.
 4. Instrukcje pakowania i zapisy z przepakowywania.
 5. Instrukcje mycia i czyszczenia.
 6. Procedury opisujące użycie właściwych materiałów opakowaniowych do których następuje przepakowanie.
 7. W przypadku przeprowadzania badań analitycznych Certyfikat Analityczny wystawiony przez wytwórcę, który dokonał przepakowania.

Wytwarzanie

 1. Stosowanie lub wytwarzanie substancji niebezpiecznych dla jakości substancji czynnych /np.: antybiotyki, cytostatyki, hormony/.
 2. Inspekcja obszaru produkcyjnego.
 3. Zlecane operacje wytwórcze, kontrolne i serwisowania.
 4. Przegląd dla wytypowanych substancji czynnych: specyfikacji i metod badawczych; schematów procesów, szczegółowe opisy procesów; wyniki badań stabilności; profil zanieczyszczeń; określenie materiałów wyjściowych używanych do produkcji substancji czynnych.
 5. Procedury zabezpieczające substancje czynne przed zanieczyszczeniem podczas końcowych etapów procesu wytwarzania /np.: przesiewanie, mielenie, pakowanie, pobieranie prób, załadunek, rozładunek/.
 6. Procedury zapewniające, że wysokotoksyczne, niefarmaceutyczne substancje /np.: herbicydy, pestycydy/ nie są wytwarzane w tych samych budynkach i przy wykorzystaniu wyposażenia stosowanego do produkcji substancji czynnych, jeżeli to dotyczy.
 7. Systemy wentylacyjne w obszarach, gdzie substancja czynna ma kontakt ze środowiskiem produkcyjnym.
 8. Jakość wody używanej w procesie wytwarzania.
 9. Obszary dedykowane:
  • do produkcji penicylin lub cefalosporyn, 
  • do produkcji innych wysokouczulających, toksycznych, aktywnych materiałów, jeżeli to dotyczy.
 10. Przegląd zwalidowanych procedur inaktywacji i/lub czyszczenia w przypadku produkcji innych wysokouczulających, toksycznych, aktywnych materiałów, jeżeli to dotyczy.
 11. Procedury:
  • chroniące przed zanieczyszczeniem krzyżowym,
  • czyszczenia urządzeń i pomieszczeń,
  • opisujące proces produkcji,
  • opisujące proces powtórnego przetwarzania i przerabiania.
 12. Regeneracja rozpuszczalników poprodukcyjnych.