Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Substancje kontrolowane

Wydawanie pozwoleń na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz pozwoleń na wywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych wydawane są na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. z 2017 r., poz. 686).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. WNIOSEK
  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwane dalej „pozwoleniem na import” powinien zawierać:
   • nazwę i dokładny adres podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na import oraz adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres wnioskodawcy
   • międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową
   • opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być przywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, określający ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej i zawartość czystego środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach;

   UWAGA! Jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać postać farmaceutyczną, ilość, dawkę i zawartość substancji czynnej środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach.

   Jeżeli wniosek dotyczy opium, należy podać ponadto jego gatunek i zawartość morfiny.

   • nazwę i dokładny adres wysyłającego oraz kraj wywozu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy;
   • wskazanie celu, w jakim dany środek odurzający lub substancja psychotropowa mają być przywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia;
   • datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw wnioskodawcy;
  2. wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwane dalej „pozwoleniem na eksport” powinien zawierać:
   • nazwę i dokładny adres podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na eksport oraz adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres wnioskodawcy,
   • międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową,
   • opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być wywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, określający ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej i zawartość czystego środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać postać farmaceutyczną, ilość, dawkę
    i zawartość substancji czynnej środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy opium, należy podać ponadto jego gatunek i zawartość morfiny,
   • nazwę i dokładny adres odbiorcy oraz kraj przywozu lub nabycia,
   • wskazanie celu, w jakim dany środek odurzający lub substancja psychotropowa mają być wywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy,
   • datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw wnioskodawcy.

Do wniosku na wywóz, należy dołączyć:

 • pozwolenie na przywóz albo pozwolenie na wewnątrzwspólnotowe nabycie wydane przez właściwe władze kraju przywozu albo zapewnić dostęp do pozwolenia drogą elektroniczną, jeżeli pozwolenia na przywóz albo pozwolenia na wewnątrzwspólnotowe nabycie są wydawane w postaci elektronicznej.

  UWAGA! w przypadku wydania pozwolenia na eksport substancji niekontrolowanej w kraju przywozu, należy dołączyć dokument wydany przez organ kompetentny kraju przywozu, potwierdzający, że substancje nie są w danym kraju kontrolowane.

  Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul.Senatorska12
  00-082 Warszawa

2. FORMULARZ W FORMIE PLIKU WORD

Wypełniony załącznik (pliki do pobrania: Import; Eksport) w formie elektronicznej należy wysłać na adres mailowy: gif@gif.gov.pl

Termin realizacji:

Główny Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, wydaje pozwolenie  bądź decyzję o odmowie wydania pozwolenia nie później niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia wpływu wniosku (w formie papierowej) do kancelarii GIF; w przypadku braków formalnych termin wydania pozwolenia może ulec wydłużeniu.

Pełnomocnictwa:

W przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez inną osobę niż wskazana w KRS należy przedłożyć pełnomocnictwo zawierające:

 • imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby lub osób upoważnianych;
 • zakres pełnomocnictwa (np. dokładny opis czynności, do których pełnomocnictwo upoważnia, w tym złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na import/ pozwolenia na eksport, odbiór wydanego pozwolenia itp.),
 • datę udzielenia pełnomocnictwa;
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu wpisanego do KRS lub przedsiębiorcy.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w języku polskim, bądź przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis) należy złożyć do akt sprawy,
tj. dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia, wraz z uiszczeniem odrębnej opłaty skarbowej, (por. art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 ze zm.) oraz Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 3 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zasad wydawania dokumentów wytworzonych
w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym i opłat wnoszonych z tytułu udzielonego pełnomocnictwa)
.

Do pełnomocnictwa należy załączyć odpis z KRS, wskazujący na umocowanie do reprezentowania spółki przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

Rodzaj i sposób wnoszenia opłat:

 1. wpłatę za złożenie wniosku na pozwolenie – 100 PLN (za każdy złożony wniosek) należy wpłacić na rachunek Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – NBP oddział w Warszawie o numerze: 30 1010 1010 0056 2722 3100 0000;
 2. opłatę skarbową za złożenie dokumentu pełnomocnictwa – 17 PLN należy uiścić
  w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa lub przelewem na konto bankowe o numerze: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.