Biuro Dyrektora Generalnego - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Biuro Dyrektora Generalnego

tel: 22 44 10 736
faks: 22 44 10 737

ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dyrektor Biura
Sandra Stawińska


Główny Księgowy
Anna Żuryńska

Zakres działalności

Do zadań Biura należy prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu, w tym przygotowanie projektu planu budżetu w zakresie dochodów i wydatków oraz sprawozdań i analiz w tym zakresie, gospodarowanie mieniem Inspektoratu, prowadzenie ewidencji majątku i spraw administracyjno-gospodarczych, a także wykonywanie zadań związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych. Biuro prowadzi również sprawy osobowe wynikające ze stosunku pracy pracowników i wykonuje zadania związane z realizacją ustawy o służbie cywilnej. Biuro administruje siecią informatyczną i bazami danych oraz prowadzi prace związane z informatyzacją urzędu. Ponadto Biuro zapewnia ochronę danych osobowych przetwarzanych w Inspektoracie oraz prowadzi sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej,  obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym. Ponadto do zadań Biura należy prowadzenie działań i koordynowanie odpowiedzi udzielanych na zapytania i interpelacje posłów i senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej. Biuro rozpatruje również skargi, wnioski i petycje wpływające do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Do zadań Biura należy również obsługa kancelaryjna Inspektoratu, prowadzenie archiwum zakładowego oraz obsługa medialna Urzędu.