Departament Prawny - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Departament Prawny

Departament Prawny

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Departament Prawny

tel.: 22 44 10 755
faks: 22 44 10 757

ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dyrektor Departamentu
Paulina Sosin-Ziarkiewicz

Zastępca Dyrektora
Anna Grądziel

Zakres dzialalności

Do zadań Departamentu należy opracowywanie i uzgadnianie projektów dokumentów rządowych, których przedmiot regulacji leży w zakresie właściwości i zadań realizowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz innych dokumentów rządowych, których opracowanie zostało powierzone Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów normatywnych przesyłanych przez członków Rady Ministrów, we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi. Do zakresu działań Departamentu należy również nadzór nad reklamą produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Ponadto do zadań Departamentu należy prowadzenie działań i koordynowanie odpowiedzi udzielanych na zapytania i interpelacje posłów
i senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prowadzenie spraw związanych z integracją europejską w zakresie działania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w tym koordynacja działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz prezentowanie w instytucjach unijnych stanowiska Polski w części dotyczącej kompetencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.