Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Informacje dla pacjentów

Reklama leków w formie dostarczania bezpłatnych próbek reklamowych - Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie przepisy prawne regulują reklamę leków?
 2. Do kogo skierowana jest reklama leków w formie dostarczania bezpłatnych próbek reklamowych?
 3. Kto może prowadzić reklamę leków w formie dostarczania bezpłatnych próbek?
 4. Czy każdy produkt może być w ten sposób reklamowany?
 5. Czy są jakieś szczególne obostrzenia dotyczące dostarczanych próbek?
 6. Co trzeba zrobić, żeby móc dostarczyć bezpłatne próbki produktów leczniczych?
 7. Co zawiera oświadczenie składane w Głównym Inspektoracie farmaceutycznym?
 8. Czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny wyda pozwolenie na dostarczanie próbek?
 9. Jakie działania w związku z nadzorem nad reklamą produktów leczniczych prowadzoną w formie dostarczania bezpłatnych próbek reklamowych podejmuje Główny Inspektor Farmaceutyczny?
 10. Czy istnieje wzór ewidencji bezpłatnych próbek produktów leczniczych?
 11. Jak powinny być transportowane i przechowywane produkty lecznicze będące bezpłatnymi próbkami reklamowymi?
 12. Z kim można skontaktować się w przypadku wątpliwości dot. reklamy leków w formie dostarczania bezpłatnych próbek?

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują reklamę leków?

  Zagadnienie reklamy produktów leczniczych reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. -  Prawo farmaceutyczne (dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) a w szczególności przepisy rozdziału 4 – reklama produktów leczniczych. Dodatkowe przepisy zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327).
   
 2. Do kogo skierowana jest reklama leków w formie dostarczania bezpłatnych próbek reklamowych?

  Tego typu reklama może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiana recept i to pod warunkiem, że osoba taka wystąpiła  pisemnie do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki.
   
 3. Kto może prowadzić reklamę leków w formie dostarczania bezpłatnych próbek?

  Reklama produktów leczniczych może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie, oraz przez podmiot uprawniony do importu równoległego.
   
 4. Czy każdy produkt może być w ten sposób reklamowany?

  Reklama polegająca na dostarczaniu bezpłatnych próbek nie obejmuje produktów leczniczych zawierających substancje psychotropowe i środki odurzające. Wszystkie pozostałe produkty lecznicze mogą być w ten sposób reklamowane.
   
 5. Czy są jakieś szczególne obostrzenia dotyczące dostarczanych próbek?
   
  • Każda próbka bezpłatna dostarczana w formie reklamy produktu leczniczego nie może zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami być większa niż najmniejsze dopuszczone do obrotu na terenie Polski opakowanie produktu leczniczego;
  • Każda próbka jest opatrzona opisem „próbka bezpłatna – nie do sprzedaży”;
  • Do każdej próbki dołączona jest Charakterystyka Produktu Leczniczego lub Charakterystyka Produktu Leczniczego Weterynaryjnego;
  • Ilość opakowań tego samego produktu dostarczanych tej samej osobie nie jest większa niż pięć opakowań w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 6. Co trzeba zrobić, żeby móc dostarczyć bezpłatne próbki produktów leczniczych?
   
  • Podstawą do prowadzenia tej formy reklamy jest oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, które składa on w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym;
  • Osoba uprawniona do wystawiania recept wystąpiła na piśmie do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki;
  • Dostarczający próbki prowadzi ewidencję dostarczonych produktów;
 7. Co zawiera oświadczenie składane w Głównym Inspektoracie farmaceutycznym?

  Elementy składowe oświadczenia to:
  • oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego
  • nazwa produktu
  • nazwa powszechnie stosowana
  • postać farmaceutyczna (np. tabletki, maść, krople)
  • dawka
  • wielkość opakowania
  • nr pozwolenia na odpuszczenie do obrotu
  • wskazanie organu, który wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (np. Minister Zdrowia)
  • ilość opakowań
 8. Czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny wyda pozwolenie na dostarczanie próbek?

  W Polsce nie obowiązuje ocena przedwstępna reklamy produktów leczniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny zareaguje na przesłane oświadczenie jedynie w przypadku, gdy budzi ono podejrzenia, że prowadzona reklama nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
   
 9. Jakie działania w związku z nadzorem nad reklamą produktów leczniczych prowadzoną w formie dostarczania bezpłatnych próbek reklamowych podejmuje Główny Inspektor Farmaceutyczny?

  Oświadczenia przekazywane do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego podlegają weryfikacji pod względem formalnym –> czy zawierają wszystkie niezbędne elementy wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych oraz pod względem merytorycznym -> czy są zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku braków formalnych Department Prawny GIF zwraca się do pomiotu odpowiedzialnego bądź jego przedstawiciela z prośbą o uzupełnienie braków. W przypadku niezgodności pod względem merytorycznym Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczyna postępowanie administracyjne, w toku którego zwraca się do podmiotu odpowiedzialnego bądź jego przedstawiciela z prośbą o wyjaśnienia. Postępowanie może zakończyć decyzja o natychmiastowym zaprzestaniu prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu leczniczego.
   
 10. Czy istnieje wzór ewidencji bezpłatnych próbek produktów leczniczych?

  Nie ma takiego wzoru. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych „ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej, przy zastosowaniu systemu komputerowego gwarantującego, że żadne zapisy nie będą usuwane, a korekty zapisów lub uzupełnienia będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem oraz imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem osoby dokonującej korekty”
   
 11. Jak powinny być transportowane i przechowywane produkty lecznicze będące bezpłatnymi próbkami reklamowymi?

  Produkty lecznicze będące bezpłatnymi próbkami reklamowymi podlegają takim samym zasadom przechowywania i transportu jak wszystkie inne produkty lecznicze. Warunki ich transportu oraz przechowywania muszą być zgodne z zaleceniami określonymi przez wytwórcę dla danego produktu.
   
 12. Z kim można skontaktować się w przypadku wątpliwości dot. reklamy leków w formie dostarczania bezpłatnych próbek?

  W Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym nadzorem nad reklamą produktów leczniczych zajmuje się Department Prawny. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pisemnie. Adres do korespondencji:
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Departament Prawny
  ul. Senatroska 12
  00-038 Warszawa
  e-mail: sekretariatdp@gif.gov.pl