Praktyki - Praktyki, staże, wolontariat - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Trafiłeś na archiwalną wersję strony internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Od 29 listopada 2019 roku znajdziesz nas na: www.gov.pl/gif

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki

WOLONTARIAT

Poszukujemy absolwentów prawa (ewentualnie studentów V roku prawa), którzy pragną zdobyć doświadczenie związane z funkcjonowaniem administracji publicznej do odbywania wolontariatu w GIF. Przewidywany okres wolontariatu - 6 miesięcy.

 

Poszukujemy osób, które pragną zdobyć doświadczenie związane z funkcjonowaniem administracji publicznej do odbywania wolontariatu w GIF.
Wolontariat przewidziany jest na okres 1-2 miesięcy.

 

Wzór wniosku o świadczenie wolontariatu.

 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny realizując rządowy program praktyk studenckich, zaprasza uczelnie i studentów do zapoznania się z ofertami praktyk studenckich, które publikowane są w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie, przekazując do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego skierowanie do odbycia praktyki studenckiej.

Realizacja praktyk odbywa się na podstawie ramowego programu praktyki, przygotowanego przez uczelnię, wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów.

Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną legitymację studencką. Praktykant kierowany przez uczelnię na praktykę jest zobowiązany posiadać także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia.

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką zawartego między uczelnią a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

Szczegółowe informacje o ofertach praktyk studenckich w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym  można uzyskać pod numerem telefonu 22 44 10 734 oraz poprzez kontakt e-mailowy: praktyki.gif@gif.gov.pl

Materiały informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Staż absolwencki w GIF 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuję, iż na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. nr 185, poz. 1912 z późn. zm.),osoby bezrobotne do 25 roku życia, jak również bezrobotni, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia, mają możliwość ubiegania się we właściwym Urzędzie Pracy o skierowanie do odbycia stażu, na okres nie przekraczający 12 miesięcy.

Warunkiem przystąpienia przez bezrobotnego do odbycia stażu jest konieczność rejestracji we właściwym Urzędzie Pracy. Po dopełnieniu obowiązku rejestracji oraz zakwalifikowaniu wniosku o przyznanie stażu, bezrobotny może zostać skierowany na staż trwający nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia staż może trwać nawet do 12 miesięcy.

Staż absolwencki odbywany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy właściwym Urzędem Pracy a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu. Staż jest finansowany w całości przez Urząd Pracy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie organizacji praktyk, staży i wolontariatu w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym można kontaktować się z Wydziałem Organizacyjnym Biura Dyrektora Generalnego pod numerem 0-22-44-10-735, 0-22-44-10-734.